brama

Napisane przez: lena 26-06-2020

Trwa nabór na rachmistrzów terenowych

Trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Postępowanie potrwa do 8 lipca. Sprawdź, jakie wymagania powinien spełniać kandydat, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem PSR, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,

 • zamieszkiwać na tereniemiasta Wodzisław Śląski,

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym powyżej lub będą niekompletne nie zostaną rozpatrzone, decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Adres do doręczeń: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Patrycja Rybiński, nr tel. 32 4590450

 

Do pobrania:

 

źródło: WDPiK

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


 • FOTORELACJE

 • grudzień listopad pażdziernik