brama

Napisane przez: KB 01-07-2019

Nowe zasady programu Rodzina 500+

1 lipca program Rodzina 500+ ruszył na nowych zasadach. Nieopodatkowane, miesięczne świadczenie wychowawcze przysługuje od teraz na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny.

Aby otrzymać świadczenie 500+, należy złożyć wniosek. Od 1 lipca można to zrobić online: poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal usług elektronicznych ZUS. Natomiast od 1 sierpnia istnieje możliwość złożenia wniosku także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania Ośrodka) lub za pośrednictwem poczty. MOPS informuje, że im szybciej złożony zostanie wniosek, tym szybciej zostanie wypłacone świadczenie.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, rodzic (lub opiekun prawny czy opiekun faktyczny dziecka), który obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek do 30 września br. Jedynie złożenie wniosku do tego czasu gwarantuje rodzicowi, że świadczenie na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeżeli rodzic złoży wniosek po tym terminie, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. 

Pamiętajmy o konieczności złożenia wniosku zarówno w przypadku chęci kontynuacji pobierania świadczenia 500+ na dane dziecko, jak też ubiegania się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie nie są pobierane świadczenia z programu. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września, składają od 1 lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Dzięki temu otrzymają od lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, na które w tym momencie nie pobierają świadczenia, natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci, na które świadczenia są już przyznane do 30 września br.

Pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, został wydłużony do 31 maja 2021 r. Rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie w 2020 r. Od 2021 r. wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania.

To, że świadczenie wychowawcze nie jest już uzależnione od dochodu, oznacza, że rodzice nie muszą dokumentować swojej sytuacji dochodowej. 

O świadczenie może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Mowa zarówno o rodzinach, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostają w nieformalnych związkach, jak i o osobach samotnie wychowujących dziecko. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko prawo do świadczenia 500+ nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko, wypłacanych przez drugiego rodzica.

Należy pamiętać o poinformowaniu MOPS-u poprzez wypełnienie właściwej części wniosku o fakcie zatrudnienia za granicą wnioskodawcy lub drugiego z rodziców. W takiej sytuacji wniosek przekazywany jest do wojewody śląskiego.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego (na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Od 1 lipca świadczenie otrzymują również placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Od lipca możliwe jest przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Aby ciągłość świadczenia została zachowana, rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. 

Od lipca przyznanie świadczenia 500+ nie wymaga wydania decyzji. Po rozpatrzeniu wniosku MOPS wysyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku niewskazania takiego adresu wnioskujący może odebrać w Ośrodku informację o przyznaniu świadczenia.

Świadczenie jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką. W przypadku jakichkolwiek sygnałów o marnotrawieniu świadczenia u rodziny może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda dana sytuacja. Pracownik MOPS-u na podstawie informacji od pracownika socjalnego może zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (np. jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub wykorzystać ją na opłacanie usług (np. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu).

Po więcej informacji o programie zapraszamy na stronę www.gov.pl/rodzina.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • grudzien październik wrzesien