brama

Napisane przez: Karolina 08-10-2021

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego lub kuratora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Zadaniem opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest:

 • ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności:
 • reprezentowanie wobec osób trzecich – zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.
 • dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)
 • sprawowanie  zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim
 • dbanie o opiekę lekarską – tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolnionej nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych

Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany  do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może tez sporządzić samodzielnie testamentu.  Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.

Wynagrodzenie:

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane
z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – zadania:

 • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
 • reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko  w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora).
Kuratorosoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Wynagrodzenie:

Sąd, który ustanowi kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna i kuratora:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • brak przeciwskazań do pełnienia funkcji opiekuna/kuratora,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Uwaga! Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji mogą składać aplikację zarówno na opiekuna jak i kuratora.

Osoby składające aplikację na opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna”

Osoby  składające aplikację na  kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej”.

Aplikacje należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3 – Punkt Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:
(32) 4590684 lub 4590668  codziennie w godzinach od 9:00 do 13:00
adres e-mail:  kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


 • FOTORELACJE

 • październik sierpien lipiec