brama

Napisane przez: KB 06-06-2020

Zwolnienia z podatków

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego korzystają z pomocy m.in. w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości. Zwolnienia te określają uchwały Rady Miejskiej.
Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta
Podmiot ubiegający się o zwolnienie musi złożyć przed rozpoczęciem danej inwestycji wniosek o udzielenie pomocy de minimis informujący o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, w tym zawierający swoje dane (pełna nazwa albo imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziba podmiotu, NIP, forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc, wielkość przedsiębiorcy, klasę działalności), rodzaj i okres zwolnienia, o które podmiot będzie się ubiegał, a także datę rozpoczęcia inwestycji i prognozowanego terminu jej zakończenia. Wysokość udzielonej pomocy nie może tutaj przekroczyć nakładów poniesionych na wybudowanie lub nabycie przedmiotów opodatkowania (gruntów, budynków i budowli). Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą. W przypadku gdy podmiot podejmuje działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub budowlach, zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Zwolnione od podatku od nieruchomości są: nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności, nowo nabyte grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności. Tego zwolnienia nie stosuje się m.in. wobec przedsiębiorców zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych lub zobowiązań niepodatkowych wobec budżetu miasta przez okres co najmniej dwóch miesięcy od dnia zakończenia inwestycji lub w okresie korzystania ze zwolnienia czy przedsiębiorców prowadzących działalność oraz nieruchomości zajęte na działalność handlową, zarówno detaliczną, jak i hurtową, stacje paliw oraz działalność gastronomiczną. Zaprzestanie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej przez wskazany w uchwale czas, w tym po upływie okresu zwolnienia powoduje, iż traci on prawo do zwolnień określonych niniejszą uchwałą za cały okres, w którym ze zwolnienia korzystał.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części
To zwolnienie przysługuje na okres pięciu lat po spełnieniu warunków określonych w stosownej uchwale, od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona. Ważne, żeby budowa została rozpoczęta po dniu wejścia w życie danej uchwały, a zakończona przed końcem jej obowiązywania. Zwolnienie nie obejmuje budynków mieszkalnych lub ich części, które wybudowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami
Wysokość tego zwolnienia nie może przekroczyć kwoty nakładów poniesionych na termomodernizację budynku (nakłady poniesione po dniu wejścia w życie uchwały), pomniejszonej o uzyskane ze środków publicznych dofinansowanie do termomodernizacji. Zwolnienie jest niemożliwe do uzyskania, jeśli przeprowadzono termomodernizację niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z pominięciem obowiązujących procedur wynikających z prawa budowlanego lub z naruszeniem zaleceń konserwatorskich. Podmiot ubiegający się o to zwolnienie ma obowiązek złożyć, przed rozpoczęciem termomodernizacji, informację o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, w tym zawierającą swoje dane, a także dotyczące prognozowanej daty rozpoczęcia termomodernizacji i prognozowanego terminu jej zakończenia. Zwolnienia nie stosuje się wobec podatników zalegających z zapłatą zobowiązań (podatkowych oraz niepodatkowych) wobec miasta w momencie zakończenia termomodernizacji budynku oraz w trakcie korzystania ze zwolnienia w sytuacji, gdy okres zalegania ze spłatą zobowiązań wynosi co najmniej 2 miesiące.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła
Poprzez wymianę źródła ciepła należy rozumieć likwidację kotła węglowego lub pieca węglowego, którego sprawność oraz parametry emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych są niższe aniżeli wymagane dla kotłów klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, będącego podstawowym źródłem ciepła w budynku mieszkalnym, a także jego zamianę na: pompę ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy, a także biopaliwo i stałe paliwa kopalne w jednopaleniskowych wysokosprawnych kotłach niskoemisyjnych z automatycznym sposobem zasilania paliwem spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub ekoprojektu (ecodesign). Zwolnienie przysługuje przez okres trzech kolejnych lat, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany źródła ciepła. Po dokonaniu wymiany podatnik ma obowiązek złożyć najpóźniej do 10 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany, pakietu dokumentów, m.in. oświadczenia o dokonaniu wymiany zgodnie z wymogami, dokumentów potwierdzających, jakiego rodzaju źródło ciepło zostało zainstalowane w budynku oraz jakie wydatki zostały poniesione.

Więcej informacji uzyskacie na www.wodzislaw-slaski.pl/podatki-i-oplaty, gdzie zapoznacie się z treścią stosownych uchwał Rady Miejskiej, a także kontaktując się z Wydziałem Podatków Urzędu Miasta (nr tel. 32 45 90 575).

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


  • FOTORELACJE

  • lipiec czerwiec maj