brama

Napisane przez: Karolina 16-07-2021

Grzegorz Hajduczek pokieruje Wydziałem Edukacji

Wydział Edukacji będzie miał nowego naczelnika. Kto zastąpi mającą przejść w kolejnych miesiącach na zasłużoną emeryturę Ludwikę Kłosińską? Najlepszy w ogłoszonym konkursie okazał się Grzegorz Hajduczek, wieloletni pracownik Wydziału, obecnie główny specjalista ds. szkół podstawowych w Urzędzie Miasta.

Grzegorz Hajduczek związany jest z samorządem od ponad 20 lat. W 2001 roku rozpoczął pracę w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Na początku 2008 roku został kierownikiem ds. szkół podstawowych i gimnazjów w Wydziale Edukacji wodzisławskiego Urzędu. Następnie, w efekcie reorganizacji objął stanowisko głównego specjalisty ds. szkół podstawowych. Grzegorz Hajduczek to absolwent Politechniki Śląskiej i Politechniki Opolskiej. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, jak i szereg kursów związanych ze szkolnictwem.

Do obowiązków Grzegorza Hajduczka jako naczelnika Wydziału Edukacji należeć będą m.in.:

 1. Koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością i terminowością realizacji zadań Wydziału Edukacji, do których należą w szczególności:
 • przygotowanie wytycznych dla dyrektorów placówek oświatowych dotyczących opracowania projektów planów finansowych (w tym składników płacowych),
 • weryfikacja projektów planów finansowych dochodów i wydatków sporządzonych przez dyrektorów placówek oświatowych z uwzględnieniem kalkulacji wynagrodzeń,
 • obsługa organizacyjna oraz nadzór nad funkcjonowaniem podległych jednostek organizacyjnych,
 • sporządzanie materiałów i analiz z dziedziny oświaty dla organów miasta,
 • współpraca z organami nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego i wykonywanie zaleceń kuratora oświaty,
 • analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz aneksów,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora miejskiej szkoły i placówki oświatowej,
 • rozpatrywanie wniosków o nadanie imienia miejskim szkołom i placówkom oświatowym,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem/przekształcaniem lub likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto,
 • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego w szkołach oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
 • sprawozdawczość o stanie zatrudnienia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych z wszystkich jednostek,
 • podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie miasta, w tym nadawanie uprawnień szkoły publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez miasto zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 • realizacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 • obsługa i koordynacja programu rekrutacyjnego do szkół i przedszkoli,
 • nadawanie kont dostępu do SIO dla dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie RSPO,
 • organizowanie i koordynowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem zbiorczego budżetu miasta w zakresie oświaty, kontrola jego realizacji i aktualizacja,
 • analiza prawidłowości wykorzystania środków rozdysponowanych w ramach budżetu oświaty miasta,
 • prowadzenie spraw w zakresie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 • ocena – w okresach półrocznych – skutków zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych,
 • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych,
 • prowadzenie kontroli trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
 • kontrola liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli,
 • współpraca z innymi gminami w zakresie obsługi finansowej dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w nie swojej gminie,
 • współpraca z innymi gminami w zakresie obsługi finansowej nauki religii innych wyznań,
 • monitorowanie i weryfikacja danych wprowadzanych przez placówki oświatowe w SIO,
 • realizacja rządowego programu “Dotacja podręcznikowa”,
 • opiniowanie zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych wniosków o zmiany w rocznych planach finansowych,
 • uczestniczenie w naradach i uroczystościach przygotowywanych przez szkoły i placówki oświatowe,
 • weryfikacja sprawozdań finansowych podległych jednostek organizacyjnych.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


 • FOTORELACJE

 • październik sierpien lipiec